Algemene voorwaarden

Wij zijn Alfa Dive, met adres Zomerdijkje 13, 1934 CT Egmond aan den Hoef, KvK-nummer: 37132814.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via e-mailadres: info@alfadive.nl.

Artikel 1 – Cursussen

Wij bieden duikcursussen en aanverwante activiteiten aan (de Cursus). Er kan een minimum leeftijd voor deelname aan de Cursus verplicht zijn gesteld. Personen onder de 18 jaar hebben de toestemming van de ouder of voogd nodig om te kunnen deelnemen aan de Cursus.

Artikel 2 – Website
 1. U dient zich te registreren op de Website van Alfa Dive (de Website) voor het sluiten van een overeenkomst voor de Cursus met ons.
 2. Door de aankoop van de Cursus gaat u met ons een overeenkomst aan. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 – Uw verplichtingen
 1. Wij vermelden op de Website bij de omschrijving van de Cursus aan welke (diploma)vereisten en (medische) condities u moet voldoen om aan de Cursus te mogen deelnemen. De relevante formulieren daarvoor treft u op de Website bij de omschrijving van de Cursus en moet u lezen voorafgaand aan de aanschaf van de Cursus. De relevante formulieren kunnen o.a. bestaan uit de volgende formulieren:
 • PADI – Algemene Standaards en procedures: standaard gedragsregels;
 • PADI – Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid/ Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige (Organisatie);
 • PADI – Medische Verklaring Dossier van de deelnemer;
 • PADI – Duiken voor de jeugd: bevestiging van verantwoording en besef van risico;
 • Eventueel andere formulieren.

U bent ervoor verantwoordelijk dat u aan de gestelde (diploma)vereisten, (medische) condities en de formaliteiten voldoet.

 1. U kunt alleen deelnemen aan de Cursus als u de bijbehorende formulieren (voor zover van toepassing) heeft ingevuld, ondertekend en voorafgaand aan of op de eerste cursusdag bij ons heeft ingeleverd. Als u in de Medische Verklaring niet op elke vraag ‘nee’ kunt invullen, moet een arts meetekenen voor goedkeuring van uw deelname aan de Cursus. Bij personen onder de 18 moeten de ouder of voogd de benodigde formulieren hebben ondertekend.
 2. Op verzoek van ons moet u de formulieren tonen. Als u deze formulieren niet kunt tonen, mogen wij u van de Cursus uitsluiten zonder dat wij u een (schade)vergoeding zijn verschuldigd.
 3. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen.
 4. U moet zorgvuldig omgaan met het (duik)materiaal dat wij u voor de Cursus verstrekken. Wanneer het aan u verstrekte (duik)materiaal kwijtraakt of beschadigd raakt, mogen wij deze schade op u verhalen.
Artikel 4 – Cursus
 1. Wij geven de Cursus volgens de richtlijnen van de PADI.
 2. Op de Website vermelden wij bij de omschrijving van de Cursus de data waarop de Cursus wordt gegeven. Van deze data kunnen wij niet afwijken.
 3. Als u een cursusdag mist of als u de Cursus voortijdig beëindigt, blijft u de volledige cursusprijs verschuldigd. U heeft geen recht op een terugbetaling van de cursusprijs.
 4. In onderling overleg kunnen we inhaallessen of extra lessen met u overeenkomen. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.
 5. Na inschrijving dient u binnen één jaar de cursus af te ronden. Indien u verhindert bent dient u dit tijdig door te geven, zie Artikel 7 voor meer informatie. Indien u dit niet tijdig doorgeeft heeft u geen recht op teruggaaf van het cursus bedrag.
 6. Eén jaar na inschrijving vervalt recht op deelname aan de cursus en kunt u geen aanspraak meer maken op teruggaaf van het cursus bedrag.
Artikel 5 – Betalingen

De (totale) prijs van de Cursus is op de Website vermeld. Voor de Open Water Diver Vakantie, Open Water Diver Regulier, Open Water Diver Privé en Advanced Open Water Diver cursussen betaald u direct via iDeal. Voor alle overige cursussen ontvangt u na inschrijving van ons de aankoopfactuur. Betaling zal geschieden naar aanleiding van een verzonden, of overhandigde factuur.

Artikel 6 – Geen recht op retour

U kunt zich niet beroepen op het recht van ontbinding binnen 14 dagen na koop op afstand zonder opgave van reden, omdat wij u aan dienst aanbieden met betrekking tot vrijetijdsbesteding gekoppeld aan een specifieke datum/periode.

Artikel 7 – Vroegtijdige opzegging door u
 1. U mag in de volgende gevallen de overeenkomst voor de Cursus opzeggen waarbij u gedeeltelijk de prijs van de Cursus krijgt teruggestort volgens de volgende staffel:
 • bij opzegging tot drie maanden voor aanvang van de Cursus: 75% van de cursusprijs;
 • bij opzegging binnen drie tot twee maanden voor aanvang van de Cursus: 50% van de cursusprijs;
 • bij opzegging binnen twee tot één maand voor aanvang van de Cursus: 25% van de cursusprijs.
 1. Als u een maand voor aanvang van de Cursus of een tijdstip daarna uw deelname aan de Cursus opzegt, bent u de volledige cursusprijs verschuldigd en krijgt u geen geld terug.
Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door (1) overmacht, (2) een omstandigheid die buiten onze invloedsfeer ligt of (3) wanneer wij (lees: de docent van de Cursus) op grond van veiligheidsreden beslissen (een deel van) de Cursus niet door te laten gaan. Wij zullen ons uiterste best doen u een alternatief te bieden. Indien u daarmee niet akkoord kunt gaan, zijn wij niet gehouden de betaling voor (het niet-uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terug te betalen. Dit is alleen anders als de niet-nakoming een gevolg is van bedrijfsorganisatorische omstandigheden. In dat geval zullen wij (pro rato) de betaling voor (het niet-uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terugbetalen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 1. Duiken is een risicosport. U wordt geacht bekend te zijn met de risico’s en deze te aanvaarden. Hiervoor heeft u het bijbehorend formulier getekend. U neemt deel aan onze Cursus op eigen risico.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is doordat u ons onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons. Uw recht op schadevergoeding zal steeds maximaal het bedrag zijn van de betaalde Cursus of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. De beperkingen in dit artikel gelden niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.
Artikel 10 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@alfadive.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillenregeling
 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.
 2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.

Reviews

De cursus PADI Open Water Diver was fijne cursus om te volgen. De verhouding instructeurs leerlingen is royaal waardoor er genoeg ruimte is om je te helpen waar nodig. De instructeurs nemen je uitgebreid mee door de theorie en er is ruimte voor vragen. Al met al heb ik genoten van de cursus en raad ik hem zeker aan.

Finn

Ik heb de privé cursus open water gedaan, omdat ik het vooraf al spannend vond. Ondanks dat ik moeite had met enkele oefeningen, werd alles rustig en met alle geduld begeleid. Uiteindelijk daardoor met zelfvertrouwen de buitenduiken in het Haarlemmermeerse Bos kunnen afronden. Dank aan Jowi, Eric en Wouter voor deze ervaring!

Brenda

Ik ben 14 jaar en mijn ouders hebben hun PADI al. Dit jaar gaan we op vakantie en dan wil ik mee kunnen duiken. Ik heb de vakantieduikcursus gedaan en de 1 en 2e buitenduik hier in Nederland gedaan. De andere twee duiken doe ik in het buitenland. Ik vond de lessen erg leuk om te volgen en met de e-learning ging het behalen van de theorie heel makkelijk en het schriftelijk examen ging ook heel goed met de goede uitleg van Wouter en Jowi. Het was wel veel naast mijn school maar het is mij goed gelukt. Ik vond de zwembadtrainingen heel leuk en leerzaam en het duiken in Triton vond ik heel gaaf.

Finn
Toon alle reviews

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag na telefonisch contact
 • Dinsdag 16:00 - 17:30 uur
 • Woensdag 16:00 - 17:30 uur
 • Donderdag 16:00 - 17:30 uur
 • Vrijdag 16:00 - 17:30 uur
 • Zaterdag 13:00 - 17:30 uur

Zomerdijkje 13
1934 CT
Egmond aan den Hoef
Nederland

+31 6 4506 0990

info@alfadive.nl